Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen FP4All en afnemer en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van FP4All. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met FP4All worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Bestellingen en overeenkomsten

De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling. FP4All behoudt zich het recht ervan uit te gaan dat door afnemer verstrekte gegevens juist zijn en behoudt zich daarnaast het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren. Indien acceptatie van een bestelling om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal FP4All in overleg met de afnemer naar een oplossing zoeken. FP4All kan de veiligheid van internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens verzonden tussen FP4All en de afnemer niet garanderen en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. FP4All behoudt zich het recht prijzen en voorwaarden te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn. Eerder verleende kortingen binden FP4All op geen enkele manier aan een latere overeenkomst. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

Betaling

Betaling geschiedt per overschrijving, creditcard of online bankieren. Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen. FP4All behoudt zich het recht voor transactie kosten in rekening te brengen. De afnemer zal hiervan voor de facturatie op de hoogte worden gesteld. De afnemer dient het totale factuurbedrag of indien overeengekomen een aanbetaling, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. FP4All behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de afnemer verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen. Bij een aanbetalings regeling zal het uiteindelijke volledige bedrag betaald moeten zijn voordat de producten geleverd worden.

Incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijft met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Blijft de opdrachtgever in gebreke in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 20% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van euro 50,00. Indien FP4All hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, aantoont dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Ook is de opdrachtgever rente verschuldigd over de gemaakte incassokosten.

Levering

Levering geschiedt met standaard couriers tenzij anders vermeld. Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te doen bij FP4All. Bij gebreke hiervan behoudt FP4All zich het recht voor klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de afnemer de levering heeft goedgekeurd. De afnemer is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

Levertermijn

Levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor FP4All. Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat FP4All op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden. Levertermijn gaat in na ontvangst van de betaling. De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

Eigendomsvoorbehoud

Producten blijven eigendom van FP4All, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.

Retour

De afnemer heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren (herroepingsrecht), indien er een schriftelijk (per email of per post) beargumenteerde ondubbelzinnige verklaring voor wordt overlegd. Indien u een product na de 14 werkdagen wilt retourneren neem dan even contact op met FP4All. Een retour zending dient van te voren gemeld te worden bij FP4All. Producten mogen dan niet uit de verpakking zijn gehaald en dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde orginele verpakking, compleet te worden geretourneerd. Bij retourzending worden de producten voor kosten en risico van de afnemer teruggezonden. In ontvangst name van retourzendingen betekent niet dat FP4All de retournering accepteert. Een retourzending dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport en dit is verantwoordelijkheid van de afnemer. Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden gecrediteerd, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet. Bij zonnepanelen en omvormers houdt FP4All zich het recht voor om 25% van het betaalde bedrag in te houden ivm verzendingskosten vanuit het verre Oosten. Verzendkosten worden dan ook nooit gecrediteerd door FP4All.

Garantie

FP4All garandeert de kwaliteit van producten tot 12 maanden na aflevering. Voor randapparatuur, zonnepanelen, omvormers en andere gelijksoortige producten waarbij fabrieksgaranties worden gegeven, gaat het om de garantie van de producerende firma en kan de garantie niet verhaald worden op FP4All. Fabrieksgaranties of andere afzonderlijke vrijwaring- of kwaliteitsverklaringen van de fabrikant worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant en niet door FP4All. Voor de afwikkeling van alle aanspraken uit hoofde van de fabrieksgaranties, vrijwaring- of kwaliteit- verklaringen van de fabrikant zijn uitsluitend de rechtsverhouding tussen afnemer en fabrikant en niet de rechtsverhouding tussen afnemer en FP4All van toepassing. FP4All zal alles doen, wat in haar macht ligt, om het product binnen de garantie periode vervangen te krijgen van de producerende firma. De afnemer dient schriftelijk melding te maken van het defect alvorens een beroep te doen op de garantie. De afnemer draagt de kosten en het risico van het terugsturen van het product. Een kopie van de factuur dient als garantiebewijs. Deze garantie geldt niet indien: - Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade. - Wijzigingen aan het product door de afnemer zijn aangebracht. - Sprake is van gebreken die zijn ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, te beoordelen door FP4All. - Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, te beoordelen door FP4All. - Sprake is van een van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.

De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie: - Verbruiksproducten zoals kabels, connectoren en materialen die per stuk goedkoper zijn dan 35 euro. - Breuk of drukschade aan panelen, omvormers, LCD of TFT schermen etc.

Aansprakelijkheid

FP4All is nooit aansprakelijk voor haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid van FP4All te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. FP4All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geldelijk verlies op een systeem of product, voor het verlies aan garantie op een product, voor een defect of een niet goed werkende systeem of producten zoals omvormers, zonnepanelen of andersoortige apparatuur waarbij problemen zijn opgetreden door de installatie van FP4All producten of geleverde producten of systemen in het algemeen. Installatie van FP4All producten is dan ook altijd op eigen risico van de klant of gebruiker.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Nederlandse wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de Nederlandse wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop FP4All geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FP4All niet in staat is de verplichtingen na te komen. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FP4All zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel FP4All ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FP4All gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.